CHIANGMAI PHARMACIST CLUB

ชมรมเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ชมรมเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่


"ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นชมรมที่เกิดจากกลุ่มเภสัชกรจิตอาสาจากหน่วยงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีจุดประสงค์ร่วมกันคือ การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความสามัคคีให้กับองค์กรวิชาชีพเภสัชกรแบบยั่งยืน

ปัจจุบันชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ประกอบไปด้วยกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรทั้งหมด6 สถาบันด้วยกันอันประกอบไปด้วยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก) โรงพยาบาลนครพิงค์ และชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงราย รวมกับ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 7 องค์กร

กิจกรรมต่างๆที่ทางชมรมจัดขึ้นมานั้น สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่นกิจกรรมการเข้าประชุมเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง(CPE) ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์หลักของชมรมที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับเภสัชกรทุกๆท่าน ทุกสาขาอาชีพตามแนวนโยบายของสภาวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นต้น."

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่
: 4 มี.ค. 2562

สรุปเนื้อหาและภาพกิจกรรม การจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562


สรุปเนื้อหาและภาพกิจกรรม การจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 

เรื่อง “Quality Living in Advance Years” วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 08:00-13:00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บันทึกสรุปเนื้อหาวิชาการโดยน้องๆนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยบูรพา 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่
: 4 มี.ค. 2562

สรุปเนื้อหา การจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562


สรุปเนื้อหา เรื่อง “Quality Living in Advance Years” วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 08:00-13:00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เมื่อวันที่
: 17 มี.ค. 2562

สรุปเนื้อหาและภาพกิจกรรมอบรม การจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562


สรุปเนื้อหาและภาพการอบรมเรื่อง “Vitamin and Supplements in Neurological Disease” และ พิธีกตเวทิตาจิตพี่เภสัชกรเกษียณอายุวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08:00-13:30 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

อ่านต่อ

กิจกรรมทีผ่านมา