CHIANGMAI PHARMACIST CLUB

ชมรมเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ชมรมเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่


"ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นชมรมที่เกิดจากกลุ่มเภสัชกรจิตอาสาจากหน่วยงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีจุดประสงค์ร่วมกันคือ การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความสามัคคีให้กับองค์กรวิชาชีพเภสัชกรแบบยั่งยืน

ปัจจุบันชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ประกอบไปด้วยกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรทั้งหมด6 สถาบันด้วยกันอันประกอบไปด้วยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก) โรงพยาบาลนครพิงค์ และชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงราย รวมกับ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 7 องค์กร

กิจกรรมต่างๆที่ทางชมรมจัดขึ้นมานั้น สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่นกิจกรรมการเข้าประชุมเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง(CPE) ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์หลักของชมรมที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับเภสัชกรทุกๆท่าน ทุกสาขาอาชีพตามแนวนโยบายของสภาวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นต้น."

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่
: 19 ต.ค. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกร เรื่อง "การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในร้านยา"


วันที่ 28 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ สมัครฟรี รับจำนวนจำกัด

อ่านต่อ

เมื่อวันที่
: 20 ต.ค. 2561

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม การจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561


เรื่อง “แนวทางการใช้ยาและสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพอย่างสมเหตุผล” วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน  2561  ระหว่างเวลา 08:30-15:30 น. ณ  โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่
: 20 ต.ค. 2561

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม การจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561


เรื่อง “Evidence-based complementary medicine in pharmacy” วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561  ระหว่างเวลา 08:30-16:00 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

กิจกรรมทีผ่านมา