ขอเชิญร้านขายยาและเภสัชกรที่ได้เข้ารับการอบรมการบริบาลผู้สูงอายุฯ ตั้งแต่ปี 2559  ที่ยังไม่ได้ไปรับเกียรติบัตร  กรุณาไปติดต่อรับเกียรติบัตรของท่านจาก ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน์ ที่ งานธุรกิจสุขภาพ ฝ่ายเภสัชสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม่  ตามรายชื่อที่ประกาศดังต่อไปนี้ลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : - เมื่อวันที่ : 7 พ.ย. 2560