- อีเมล์ (Email) ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิกก่อนหน้านี้
- ข้อมูลที่กรอกต้องตรงกับข้อมูลที่สมัครสมาชิกก่อนหน้านี้
- กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง